วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


จากคำถามที่เริ่มต้นที่ว่า อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเลิกสุรา? ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่บุคคลผู้เป็นต้นแบบ ที่สามารถนำพาตนเองสู่การเลิกสุราได้...


คุณมนตรี...ได้บอกเล่าให้พวกเราได้ทราบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี ที่ว่าอะไรคือ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองตัดสินใจเลิกสุราได้ "ความรักความเข้าใจของครอบครัว"นี่เป็นคำบอกกล่าวตอนเริ่มต้น และสิ่งที่เป็นแรงเกื้อหนุน และมูลเหตุจูงใจอย่างแท้ คือ พุทธรรม จากการได้เรียนรู้และใกล้ชิด ผนวกกับการทำงานติดตามท่านผู้อำนวยการ นพ.กวี ไชยศิริ ทำให้คุณมนตรีได้เรียนรู้วิธีการแห่งชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรม การใฝ่เรียน และใฝ่รู้ ... ประสบการณ์และการผ่านชีวิตมาจากทั้งการทำงานที่ต่างประเทศที่มีความทุกข์ยากทางกายอย่างมากมาย ส่งผลให้ได้เกิดการเรียนรู้ที่ว่า "อดทน"


สมัยแรกเริ่มที่ตนเองเลิกสุราใหม่ๆ นั้นได้อาศัยความอดทนอย่างแรงกล้า ใช้ความกล้าหาญเผชิญหน้า ที่จะตั้งใจฝ่าฟันเพื่อผ่านไปให้ได้

จากนั้น ก็ได้มีการทบทวนกับตนเองในเรื่องข้อดีข้อเสีย ... มองว่าโทษการดื่มสุราที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น คือ อะไร ซึ่งคุณมนตรีก็ได้บอกเล่าว่า "มีแต่เสียไม่มีได้ ไม่ว่าจะเสียเวลา เสียเงิน เสียสุขภาพ"


"ใจ" คือ ความสำคัญการที่จะเลิกได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจ เป็นประโยคที่คุณมนตรีจะเน้นย้ำต่อพวกเราเสมอขณะที่ถ่ายเรื่องราวผ่านประสบการณ์ให้เราฟัง

ลูกและภรรยา ... เป็นแรงใจที่สำคัญที่ทำให้ตนเองผ่านห้วงเวลานั้นมาได้

การปฏิบัติตนตาม "ฆราวาสธรรม" ทำให้ตนเองได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดใด ทำให้ใจไม่วอกแวกไปหาการดื่มสุรา


มีคำถาม...ที่ทำให้เราอยากทราบเพิ่มเติมว่า วิธีการในช่วงเวลาของการเลิกสุราใหม่ๆ นั้นมีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้คุณมนตรีนำพาตนเองรอดมาได้


คุณมนตรีเล่าว่า ... "การออกกำลังกาย" ร่วมด้วยช่วยให้ร่างกายขับพิษต่างๆ ออกมาได้ จากที่ตนเองมีใบหน้าที่หมองค้ำ หน้าดำคล่ำเครียด ตอนนี้กลับมีสุขภาพดีหน้าตาเบิกบานผ่องแผ้ว ผ่องใส 20 กว่าปีของการเลิกสุราได้อย่างเด็ดขาด "ใจ" นั้นเป็นที่ตั้งเป็นความสำคัญ ผนวกกับสิ่งแวดล้อม ครอบครัวมีส่วนสำคัญต่อชีวิตของคุณมนตรี และที่สำคัญ "ธรรมะ" นั้นนั่นครองอยู่ที่ใจมาตลอดของชีวิตที่ดำรงอยู่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น